top of page

REGULAMIN OGÓLNY

WARUNKI NAJMU

WK RENTAL użycza samochody na czas określony przez klienta z zastrzeżeniem zasad określonych dla danego pojazdu.

 

--- Kaucja może być uiszczona przelewem na nr konta: 87 2490 0005 0000 4520 6353 2871, lub gotówką przy odbiorze pojazdu ---

--- Ceny podlegają indywidualnej negocjacji ----

 

--- Wszystkie ceny są cenami brutto ----

 

Wymagania:

1. Ukończone 21 lat.

2. Prawo jazdy co najmniej 1 rok.

3. Ważne prawo jazdy i drugi dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

4. Aktualne dokumenty rejestrowe w przypadku firm (zaświadczenie/KRS, Regon, NIP).

5. Warunkiem użyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty, z góry za okres użytkowania wg. stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy.

6. Samodzielne przedłużenie użyczenia pojazdu o ponad jedną godzinę ponad czas określony w umowie powoduje naliczenie odpłatności jak za całą dobę, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z pracownikiem WK RENTAL.

7. Samodzielne przedłużenie użyczenia pojazdu bez wcześniejszego uzgodnienia z WK RENTAL o ponad 24 godziny ponad czas określony w umowie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości podwójnej stawki za każdą dobę wykraczającą poza okres najmu oraz powiadomienie Policji o zaginięciu samochodu.

8. Pojazd nie może przekroczyć granicy Polski bez wiedzy WK RENTAL. W chwili nie zastosowania się do w/w sytuacji zostanie naliczona kara w wysokości Kaucji pojazdu i natychmiast zostaje wysłane zgłoszenie do Służb Ochrony oraz Policji w celu zatrzymania niezwłocznie pojazdu. Wszelkimi kosztami dodatkowymi które WK RENTAL poniósł, będzie obciążony klient.

9. W sytuacji zgłoszenia zamiaru przekroczenia granicy Polski, zostaje odnotowana klauzula na umowie i Pojazd otrzymuje zgodę na przekroczenie granicy wg. ustalonych zasad przez WK RENTAL. Koszt ustalany jest przez WK RENTAL.

10. Podane ceny zawierają (ubezpieczenie OC/NW/Assistance) obowiązujące na terenie UE.

11. Zasady użytkowania i zwrot pojazdu:

a. W czasie użytkowania samochodu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

b. Klient użycza pojazd sprawny technicznie, czysty i zatankowany do pełna.

c. Klient zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w takim samym stanie i z taką samą ilością paliwa jak w chwili otrzymania. W przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami brakującego paliwa.

d. W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy WK RENTAL nie zwraca klientowi różnicy wynikającej z faktycznego okresu użyczenia.

e. Klient zobowiązany jest powiadomić WK RENTAL o każdym wyjeździe poza granicę Polski.

f. Klient znany jest stan techniczny użyczonego pojazdu i w okresie jego użytkowania oraz po jego zwrocie nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do WK RENTAL.

g. Obowiązuje całkowity zakaz przewożenia przedmiotów niedozwolonych w świetle obowiązującego prawa

h. Na każde auto przypada maksymalny limit dziennych kilometrów zgodnie z ustaleniem WK RENTAL, co zostaje odnotowane w umowie. Każdy przekroczony kilometr jest płatny i wynosi 5 zł (o ile ustalenia dodatkowe na umowie, nie wskazują inaczej).

i. Przewóz zwierząt jest możliwy tylko w specjalnym kontenerze po uprzednim zgłoszeniu tego faktu WK RENTAL.

12. Nie przestrzeganie zasad ogólnych lub złamanie któregoś z podpunktów umowy upoważnia WK RENTAL do zerwania umowy w czasie jej trwania oraz odebrania pojazdu. Równocześnie naliczane są kary zgodnie z regulaminem WK RENTAL.

13. Ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną w Europie WK RENTAL nakłada zakaz wyjazdu do następujących krajów: Białoruś, Rosja, Ukraina.

Wypadki, uszkodzenia, kradzieże i inne:

1. W przypadku spowodowania kolizji, kaucja KLIENTA zostanie zatrzymana. Jeśli kolizja będzie spowodowana przez osobę trzecią WK RENTAL nie obciąży KLIENTA żadnymi kosztami naprawy. 

2. W przypadku kradzieży WK RENTAL nie obciąży KLIENTA żadnymi kosztami jeśli ten będzie miał kluczyki od skradzionego samochodu. W przeciwnym razie KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność.

3. Gdy zaistnieje wypadek drogowy lub inne zdarzenie losowe należy:

a. Niezwłocznie powiadomić WK RENTAL o zaistniałej sytuacji.

b. Wezwać policję i odpowiednie służby.

c. Zapisać dane wszystkich uczestników zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firmy, które je wydały oraz zanotować numer i adres policji dla miejsca zdarzenia.

4. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez KLIENTA spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu zostanie on obciążony kosztami naprawy, jak również kosztami za okres postoju samochodu z tego powodu, wg. stawki za każdą dobę.

5. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez KLIENTA spowodowanego niewłaściwą jazdą, bądź jazdą niezgodną z przepisami ruchu drogowego KLIENT zostanie obciążony kosztami naprawami, jak również kosztami za okres postoju samochodu z tego powodu, wg. stawki za każdą dobę.

6. Jeżeli KLIENT spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w punkcie 2 (Wypadki i kradzieże) będzie również ponosił odpowiedzialność nieograniczoną.

7. KLIENT podczas okresu użytkowania ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wykroczenia drogowe oraz mandaty za strefę parkowania i wszystkie koszta związane z przekazaniem informacji organom ścigania.

8. KLIENT podczas okresu użytkowania zobowiązany jest przestrzegać przepisy ruchu drogowego, za wszelkie jego naruszenia WK RENTAL nie ponosi odpowiedzialności.

9. KLIENT zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu z WK RENTAL, z racji sytuacji alarmowych, próby kradzieży pojazdu etc.

Roszczenia finansowe:

1. Brak kluczyków, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie - 2000PLN 
a. Każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy – 200PLN

2. Palenie tytoniu w samochodzie - 1000PLN

3. Spożywanie alkoholu, zażywanie substancji odurzających oraz narkotyków - 1000PLN

4. W przypadku braku części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody WK RENTAL, kosztami zostanie obciążony wynajmujący wg. cennika producenta + marża 30% .

5. Holowanie innych pojazdów użyczonym samochodem - 1000PLN

6. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem lub nie ujętej w umowie - 1000PLN (chyba że wcześniej będzie poinformowany WK RENTAL)

7. Jeżeli Klient przewozi użyczonym samochodem zwierzęta ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe zniszczenia lub uszkodzenia odbiegające od standardowej eksploatacji pojazdu.

8. Za zwrot brudnego samochodu pobierana jest opłata 100 PLN, a w przypadku znacznego zabrudzenia wnętrza lub tapicerki 500 PLN.

9. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania pojazdu odpowiedzialny jest KLIENT. WK RENTAL ma prawo zatrzymać kaucję lub wnieść o jej ponowne uiszczenie jeśli uszkodzenie będzie odnotowane po czasie użytkowania.

10. Udostępnienie danych Klienta przez firmę WK Rental organom ścigania (policja, prokuratura) - 100PLN

11. Wjazd na autostradę objętą systemem e-Toll bez opłaconego uprzednio przejazdu - 100PLN (dodatkowo pełna wartość kosztów powstałych w konsekwencji zdarzenia)

12. Używanie hamulca ręcznego podczas jazdy, drift - 1000PLN + dodatkowo wartość powstałych szkód

13. Wyjazd Samochodem poza granicę Polski bez uprzedzenia firmy WK Rental - 1000PLN

14. Wyjazd Samochodem do wymienionych krajów: Białoruś, Rosja, Ukraina - 10000PLN

WARUNKI REJESTRACJI:

1. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po rejestracji Użytkownik może zmienić lub zapisać na swoim koncie dodatkowe dane (adresy, metody płatności, dane osobowe).
3. Rejestracja konta w Serwisie wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności), poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
4. Dane, podawane w czasie rejestracji konta w Serwisie, przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza rezerwacji najmu pojazdu w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.
5. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
6. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
7. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

WARUNKI REZERWACJI:

1. Rezerwacja najmu pojazdu jest możliwa w ramach jego dostępności.
2. Klient może zarezerwować najem pojazdu po zalogowaniu się do swojego konta.
3. Proces rezerwacji rozpoczyna się od wyboru pojazdu i kliknięcia przycisku „Rezerwuj”, znajdującego się w karcie rezerwacji i opisu pojazdu. Po wybraniu pojazdu należy finalizować rezerwację, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
4. W celu rezerwacji najmu pojazdu Klient podaje dane określone w formularzu rezerwacji.
KLIENT jednocześnie wyraża zgodę na akceptację Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności).
5. Dane podawane w trakcie rezerwacji najmu pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia rezerwacji oraz przygotowania umowy najmu pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Podanie danych określonych w formularzu rezerwacji jest niezbędne dla dokonania rezerwacji i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwa rezerwacja najmu pojazdu). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji lub do wycofania zgody.
6. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez WK RENTAL dostępności pojazdu. WK RENTAL potwierdza dostępność pojazdu poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), bądź kontakt telefoniczny.

7. Rezygnacji z najmu pojazdu, zmian oraz poprawienia błędnych danych w rezerwacji Klient może dokonać do chwili zawarcia umowy najmu pojazdu.
8. W celu rezygnacji z rezerwacji, zmiany lub poprawienia błędnych danych w rezerwacji, należy skontaktować się z WK RENTAL.
9. Istnieje możliwość rezygnacji z rezerwacji najmu najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem najmu. W innym przypadku WK RENTAL zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wartości usługi.

10. Opłacenie najmu online jest możliwe za pośrednictwem serwisów zewnętrznych w postaci Paypal lub Stripe. Opłacenie najmu poprzez kontakt z WK Rental jest możliwe za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, Paypal, Stripe lub gotówki.

WARUNKI PROMOCJI:

Abonament:

 

1. Przedmiotem promocji jest usługa ,,Abonament". 

2. Promocja ,,Abonament" pozwala na korzystanie z floty WK RENTAL na korzystniejszych warunkach opisanych w zakładce ,,CLUB''. 

3. W ramach promocji jest pobierana automatyczna miesięczna opłata o wartości wybranego pakietu.

4. Maksymalny okres posiadania usługi ,,Abonament" wynosi 12 miesięcy. Po upływie tego okresu KLIENT ma możliwość przedłużenia tej usługi.

5. KLIENT ma możliwość rezygnacji z usługi za pomocą strony WK RENTAL.

6. WK RENTAL nie zwraca poniesionych kosztów za dotychczasowy czas korzystania z usługi.

7. KLIENT korzystający z usługi nie może nią obdarować osoby trzeciej. 

Program Loyalty:

1. Przedmiotem promocji jest usługa ,,Program Loyalty"

2. Program trwa do odwołania. O terminie zakończenia Programu WK RENTAL powiadomi za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

3. Program skierowany jest do wszystkich zarejestrowanych na stronie osób korzystających z floty WK RENTAL.

4. Uczestnik Programu otrzymuje punkty lojalnościowe za każdy dokonany zakup.

5. Każdy wydany 1PLN to 1 punkt do wykorzystania w programie lojalnościowym. Za dokonanie rejestracji na stronie Uczestnik dostaje 300 punktów.

6. Uczestnik Programu, w zamian za zebrane punkty może otrzymuje zniżkę w wysokości 10%, 20% lub 30% od kwoty wybranej usługi. 

7. Uczestnik Programu może w każdej chwili zobaczyć ilość zebranych punktów oraz wykorzystać zebrane punkty w zakładce ,,MOJE NAGRODY" po zalogowaniu się na swoje konto.

Postanowienia dodatkowe:

 

1. Promocje nie mogą być łączone między sobą i z Voucherami. 

2. Nie ma możliwości wykorzystywania promocji przy zakupie Voucherów.

3. WK RENTAL zastrzega sobie prawo do regulacji regulaminu.

4. Za zgodą WK RENTAL dopuszcza się wszelkich zmian na prośbę klienta.

bottom of page